Emil Kolkman

Emil Kolkman

Hypotheken

Een hypotheek is maatwerk.

De huizen- en hypothekenmarkt is volop in beweging. De wetgeving is sinds het begin van 2013 ingrijpend veranderd. Voor zowel de starter op de woningmarkt, alsook voor de zogenaamde doorstromer. Op dit moment zijn er dan ook veel leenvormen van even zoveel banken en verzekeraars waaruit een keus gemaakt moet worden. Naast die overdaad van mogelijkheden komt er nog een extra "probleem" bij: iedere situatie is weer anders, en iedereen heeft zo zijn eigen wensen.

Daarom geven wij er de voorkeur aan u in een persoonlijk gesprek te adviseren. Stap voor stap kiezen we dan samen de beste hypotheek, gebaseerd op uw eigen situatie en persoonlijke voorkeur, bij de bank van uw keuze. Emil Kolkman neemt graag de tijd voor zo'n gesprek. Het gaat tenslotte om uw hypotheek! Hierdoor is er voldoende tijd voor het beantwoorden van al uw vragen, zodat u na afloop kunt concluderen: OK, dat was helder.
Om u toch een indicatie te geven van de mogelijkheden, vindt u hieronder een korte opsomming van enkele basisvormen. Vaak is het mogelijk een combinatie van meerdere vormen te kiezen, in combinatie met verschillende rentevaste perioden. Een en ander is echter sterk afhankelijk van de specifieke situatie.

Annuiteitenhypotheek

Typerend voor een annuiteitenhypotheek is de constante bruto hypotheeklast zolang het te betalen rentepercentage gelijk blijft. In de beginjaren wordt hoofdzakelijk rente betaald en slechts weinig afgelost. De laatste jaren is de verhouding omgekeerd (veel aflossing en weinig rente). Hierdoor zal de netto hypotheeklast geleidelijk stijgen doordat het rentebestanddeel dat jaarlijks fiscaal aftrekbaar is steeds kleiner is. Omdat de eerste jaren weinig wordt afgelost daalt de schuld slechts langzaam. Relatief gezien wordt over de gehele looptijd aanzienlijk meer rente betaald dan bij een lineair afgeloste lening. Naast rente en aflossing is veelal premie verschuldigd voor een aanvullend af te sluiten overlijdensrisicoverzekering.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek ligt de nadruk op de aflossing van de lening. Doordat de schuld sterk afneemt, is ten opzichte van andere aflossingsvormen het te verwachten belastingvoordeel lager. Bij dit systeem liggen zowel de bruto als netto hypotheeklasten in het begin van de looptijd het hoogst. Wel zullen deze lasten geleidelijk dalen. Over de gehele looptijd van de lening gezien, wordt door de structuur van het aflossingspatroon (in vergelijking met andere constructies) bij een lineair afgeloste hypotheek de minste rente betaald. Naast rente en aflossing is veelal premie verschuldigd voor een aanvullend af te sluiten overlijdensrisicoverzekering.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt volstaan met het betalen van alleen rente. Aflossing van de lening gebeurt in principe aan het eind van de leenperiode, of in de tussentijd als de woning wordt verkocht. Indien u de woning niet gaat verkopen, blijft de gehele schuld dus in stand. Fiscaal levert deze constructie de maximale fiscale rente-aftrek op. Uiteindelijk is dit belastingvoordeel beperkt tot maximaal 30 jaar. Het belastingvoordeel geldt overigens niet voor hen die voor het eerst in hun leven een woning kopen en deze financieren met een hypothecaire geldlening. Vanwege de nieuwe belastingwetgeving dient deze groep vanaf dag 1 af te lossen op de geldlening. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat men met een restantschuld blijft zitten bij verkoop! De gevolgen hiervan zijn helaas bij velen bekend.

Traditionele levenhypotheek

Kenmerkend voor de levenhypotheek is dat gedurende de looptijd van de lening niet wordt afgelost. Met de te verwachten opbrengst van uw eigen, reeds bestaande levensverzekering wordt een kapitaal opgebouwd om de lening aan het eind van de looptijd geheel of gedeeltelijk af te lossen. Naast de verschuldigde rente is ook premie verschuldigd voor aflossing en overlijdensrisicodekking. De bruto en netto hypotheeklast blijft constant zolang het te betalen rentepercentage niet verandert. Omdat de lening in principe pas op einddatum wordt afgelost, wordt de gehele looptijd van de lening rente over de volle hypotheeksom betaald. Fiscaal levert dit de maximale rente aftrek op.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is evenals een levenhypotheek een hypotheekvorm waarbij het te verwachten belastingvoordeel een doorslaggevende rol speelt. De lening wordt in principe pas op de einddatum afgelost. Daarom bent u gedurende de gehele looptijd rente verschuldigd over de volle hypotheek. Fiscaal levert dat dus de maximale aftrek op. De aflossing van de lening gebeurt met de gegarandeerde uitkering van de spaarpolis waar u gedurende de looptijd van de lening premie voor betaalt. In geval van overlijden voor de einddatum zal de lening over het algemeen geheel worden afgelost met de polisuitkering die dan plaats vindt.

Beleggingshypotheek universal life, unit linked (hybride)

Deze hypotheekvorm is een variant op de levenhypotheek: gedurende de looptijd van de lening wordt in principe niet afgelost; met de opbrengst van de verzekering op de einddatum kan de lening geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Universal Life verzekeringen onderscheiden zich van traditionele verzekeringen o.a. in de wijze van premiebepaling waardoor de verzekering sneller kan worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. De in de premie begrepen spaardelen worden belegd in aandelen of obligaties (unit linked) en vaak ook deels gespaard op een rekening met hypotheekrentevergoeding en opbrengstgarantie (indien zowel kan worden belegd als gespaard spreken we van een hybride product). De totale opbrengst op de einddatum is voor het niet gegarandeerde deel afhankelijk van het koersverloop gedurende de looptijd van de hypotheek: de hoogte en het karakter van de aandelenmix bepaalt het risico. De hoogte van de verschuldigde premie is sterk afhankelijk van het geprognosticeerde rendement. Hoe hoger de inschatting daarvan is, hoe lager de verschuldigde premie. Houdt u er rekening mee dat in het verleden gerealiseerde rendementen geen garantie bieden voor de toekomst. Omdat de lening in principe pas op einddatum wordt afgelost, wordt de gehele looptijd van de lening rente over de volle hypotheeksom betaald. Fiscaal levert dit de maximale rente aftrek op.

 

OK Hypotheken & Financieringen | Nieuwe Maat 9 | 7131 EK Lichtenvoorde | tel. 0544-371979 | site door Beans Media