Emil Kolkman

Emil Kolkman

Dienstenwijzer

A. Inleiding
De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en kredietverlening. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een financieel dienstverlener minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.


B. Wie zijn wij?
OK Hypotheken en Financieringen is een op 3 januari 2006 opgericht hypotheek- en assurantie advieskantoor dat (voornamelijk) particulieren adviseert over financiële risico’s en bemiddelt bij het vinden en afsluiten van hypothecaire geldleningen.

Onze gegevens zijn als volgt:
OK Hypotheken en Financieringen
Nieuwe Maat 9
7131 EK LICHTENVOORDE
tel.nr.  0544 - 371 979
www.okdashelder.nl
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer:
12016031

Aard van de dienstverlening
Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:
•  Hypothecair krediet
•  Levensverzekeringen
•  Particuliere schadeverzekeringen
•  Consumptief krediet
•  Spaarrekeningen
•  Betaalrekeningen


C. Wat doen wij?
Algemeen:
1. Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product. Bij deze advisering betrekken wij meerdere verzekeraars en geldverstrekkers. Bij onze adviezen gaan wij uit van een beperkte groep verzekeraars en geldverstrekkers. Wij doen op dit moment zaken met ongeveer 20 aanbieders waarvan wij de producten bij onze advisering betrekken. Dat neemt niet weg dat wij met bijna alle marktpartijen zaken kunnen doen.

3. Tijdens de looptijd van de verzekering/lening kunt u uitleg krijgen over, en wijzigingen doorgeven met betrekking tot via onze bemiddeling afgesloten polissen en andere financiële producten;

4. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

 

Uit de aanbieders van financiële producten en diensten zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de verzekeringspremie onder, en het rentepercentage van een geldlening. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaringen met die instelling. Omdat wij op deze wijze werken kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden.

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypothecaire geldlening afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met financiële instellingen om te komen tot een voor u passende offerte.

Levensverzekeringen en particuliere schadeverzekeringen
Verzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige Solex-verzekering tot een woonhuisverzekering; van een uitvaartverzekering tot een complexe verzekering om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van een verzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen en particuliere schadeverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de verzekeraar verzorgen.

Consumptief krediet
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Ons kantoor mag u daarover adviseren en voor u de contacten onderhouden met de verstrekker van het krediet.

Betalen en sparen
Sparen en vermogen opbouwen kunt u op verschillende manieren doen. Door bijvoorbeeld geld te storten op een spaarrekening. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiële instelling.

 

D. Wat verwachten wij van u?
1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken en evidente wijzigingen in uw persoonlijke situaties aan ons, de geldverstrekker of de verzekeraar doorgeeft.
3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan mee aan de slag en zullen zonodig laten corrigeren.
4.  Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per post of e-mail aan ons te bevestigen.


E. Onze bereikbaarheid
Wij zijn op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 09.00 uur tot 17.00 uur geopend. Bij noodgevallen, ’s avonds en in het weekend zijn wij telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 06- 14 15 20 27. Als wij niet (direct) bereikbaar zijn, kunt u de aanwijzingen van de voice-mail volgen.


F. De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks ten laste van uw bankrekening incasseert. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.


G. Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen.
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen.

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.


H. Hoe worden wij beloond?
Wij brengen voor ons financieel advies en onze bemiddeling kosten in rekening. U krijgt van ons een aparte rekening voor de kosten die voor het financieel advies en/of de bemiddeling betaald moeten worden. Het bedrag hiervoor staat in onze DienstVerleningsDocumenten. Hierin staat beschreven wat wij voor u kunnen doen. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. Deze formulieren vindt u vanzelfsprekend ook op onze site.

Verzekeringspremies voor schadeverzekeringen betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Wij ontvangen van de maatschappij(en) vervolgens een deel hiervan ter dekking van onze bedrijfskosten. Als u die verzekeringspremie heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.


I. Onze kwaliteit
1. Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12016031. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren en bemiddelen bij verzekeringen en (hypothecaire) geldleningen.
2. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09156286.
3. Ons kantoor is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid, onder nummer 300.010866 (bindend advies).
4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
5. Ons kantoor is aangesloten bij Stichting Erkend Hypotheekadviseurs.

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een of meer organisaties die van haar/hun leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop vakkennis van adviseurs op peil wordt gehouden. Dit laatste vindt plaats door middel van permanente educatie.


J. Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij of geldverstrekker verzoeken lopende contracten over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven.


K. Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk schriftelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.
Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij Kifid, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, www.kifid.nl
U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.

OK Hypotheken & Financieringen | Nieuwe Maat 9 | 7131 EK Lichtenvoorde | tel. 0544-371979 | site door Beans Media